Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator -  LINK VISUALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410 (00-682 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000618576, o numerze NIP: 7010577845, REGON: 364476841, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Strona Internetowa – serwis dostępny pod adresem.
 3. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony Internetowej.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej może być  dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika, obowiązek prawny ciążący na Administratorze wyrażona za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie Internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego uzasadniony interesu realizowanego realizowany przez Administratora. W szczególności:
  [KONTAKT]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach korespondencji emailowej na adresy email podane na Stronie internetowej lub za pośrednictwem form kontaktu dostępnych poprzez profile społecznościowe Administratora przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji (w tym odpowiedzi na zapytania). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 5 lat od jej zakończenia.

[WSPÓŁPRACA]
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach planowanej lub już nawiązanej współpracy przetwarzane będą w celu jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania będzie zawarta umowa. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji współpracy oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.

 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie dostarczającej usługę emailingu, etc.)
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. i ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 1. prawo dostępu do danych
 2. prawo do poprawienia danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.  
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: Langiewicza 16/1, 02-071 Warszawa.

§ 4

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analytics - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku jeśli nie korzystają Państwo z Google Analytics, Facebook Pixel proszę usunąć ten punkt
 8. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. jeśli nie korzystają Państwo z Google Analytics, Facebook Pixel proszę usunąć ten punkt
 9. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika. jeśli nie korzystają Państwo z Google Analytics, Facebook Pixel proszę usunąć ten punkt

§ 5

Cel wykorzystania danych zapisanych w logach serwera oraz cookies

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony Internetowej,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej,
  4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony Internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  Langiewicza 16/1, 02-071 Warszawa
hello@linkvisuals.plLangiewicza 16/1Warsaw, Poland

© Link Visual 2020. Cookie policy