Ta strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk strony. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przedlądarce internetowej, oznacza, że zgadzasz się na ich uzycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Dodatkowa informacja - Polityka prywatności

Informacje ogólne


Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej.

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator - LINK VISUALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410 (00-682 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000618576, o numerze NIP: 7010577845, REGON: 364476841.

Strona Internetowa – serwis dostępny www.linkvisuals.pl.

Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony Internetowej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2
Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. W związku z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika opisane w § 4 niniejszej polityki prywatności. Dane te przetwarzane są przez 12 miesięcy od ich zapisania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. I ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3
Prawa użytkownika


Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: prawo dostępu do danych, prawo do poprawienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: Langiewicza 16/1, 02-071 Warszawa.

§ 4
Gromadzone informacje


Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
Google Analytics - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§ 5
Cel wykorzystania danych zapisanych w logach serwera oraz cookies


Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony Internetowej, monitorowania stanu sesji, analiz, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

§ 6
Postanowienia końcowe


W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony Internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: Langiewicza 16/1, 02-071 Warszawa